• Stretnutie s Mikulášom
     • Stretnutie s Mikulášom

     • Už druhý školský rok sme nemohli privítať Svätého Mikuláša spoločne. Navštívil nás však priamo v triedach a rozdal darčeky. Zároveň sme mu sľúbili, že budeme:

      • svedomitosť a dobro rozdávať, rodičov tiež v láske mať.
      • V škole sa učiť a vzdelávať, učiteľov poslúchať a neodvrávať.
      • My, čo s mobilom sa hráme, pri počítači sedávame a s facebookom zaspávame - radšej budeme športovať.
    • Online beseda s Miškou Kupčíkovou
     • Online beseda s Miškou Kupčíkovou

     • Nenechali sme sa odradiť terajšou situáciou, ktorá nám nedovolila stretnúť sa osobne, ale využili sme možnosti, ktoré sme mali k dispozícii. A tak sa 1. decembra mohla zrealizovať online beseda s bývalou žiačkou našej školy, s Miškou Kupčíkovou. Miška si pripravila motivačnú prednášku s názvom Prečo sa učiť angličtinu, v rámci ktorej sa počas troch vyučovacích hodín podelila o svoje skúsenosti a zážitky so žiakmi 7., 8. a 9.A triedy.

      Miška nám porozprávala o štúdiu v anglickom meste Derby, o stáži pre britskú spoločnosť na výrobu automobilov v Rolls-Royce, hovorila o záľube v cestovaní, a teda ako navštívila Londýn, Liverpool, Rokfort, Island, ...Celý jej pobyt, štúdium a práca boli neustále prepletené komunikáciou v anglickom jazyku. Miška sa zmienila aj o štúdiu ďalších cudzích jazykov a dala žiakom cenné tipy a rady, ako sa ich môcť efektívne naučiť. Beseda bola inšpiratívna, poučná. Ďakujeme Miške za jej čas a veľmi peknú prezentáciu.

    • Príbehmi k čitateľskej gramotnosti
     • Príbehmi k čitateľskej gramotnosti

     • V uplynulých dňoch sme na hodinách anglického jazyka zamerali svoju pozornosť na rozvíjanie zručnosti čítanie s porozumením. So žiakmi sme si prečítali a vypočuli príbeh, ktorý potom mali za úlohu spracovať do powerpointovej prezentácie. A tak sme rozvíjali nielen čítanie, ale aj počúvanie, písanie a rozprávanie. Žiaci boli kreatívni a vytvorili pekné prezentácie, ktoré odprezentovali svojím spolužiakom.

      Siedmaci sa venovali príbehu Páv a korytnačka. Príbehu, ako mali možnosť zistiť, o kráse a múdrosti, o priateľstve a chamtivosti. Ôsmaci sa zoznámili s príbehom Princ Llewellyn a pes Gelert. Príbehom o radosti a smútku, o priateľstve a strate priateľa. Napokon deviataci si prečítali úryvok z knihy Sallyn telefón. V tomto úryvku sa dozvedeli napríklad aj to, ako je dôležité vo vzťahu počúvať toho druhého a nedržať sa len svojich predstáv.  

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosťou od 13.12.2021 do 17. 12.2021 mimoriadne prerušiť vyučovanie žiakov 2. stupňa / ročníky 5.-9. /

      Žiaci sa budú vzdelávať dištanančne, rozvrh hodín dostanú od triedneho učiteľa. Prosíme rodičov, aby zabezpečili prihlasovanie sa svojho dieťaťa na vyučovanie. V prípade potreby škola poskytne žiakovi tablet. Žiaci 2. stupňa sú hromadne odhlásení z obedov.

      Ročníky 1. -4. sa učia prezenčne, sú v škole. Rozvrh hodín je tiež v niektorých prípadoch upravený, informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      Oznamujeme rodičom, že školský klub bude riadne v prevádzke pre všetky ročníky, ale len do 15,30.

      Prosíme rodičov, ktorí si doteraz nevyzdvihli testy, aby tak urobili v pondelok 13.12.2021.

     • Aktuálne informácie MŠVVaŠ SR

     •    Vážení rodičia,

          dovoľujeme si Vám oznámiť najdôležitejšie zmeny týkajúce sa fungovania škôl od 29. 11. 2021.

      Minister školstva vydal 26. 11. 2021 nové rozhodnutie (celé znenie rozhodnutia sa nachádza v prílohe), z ktorého vyplývajú pre fungovanie škôl a školských zariadení tieto skutočnosti:

      1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženého Vyhlásenia o bezpríznakovosti (v ZŠ cez EduPage).

      2. Školské vyučovanie v základných umeleckých školách sa prerušuje (možnosť dištančného vzdelávania).

      3. Prevádzka centier voľného času sa prerušuje (možnosť dištančného vzdelávania).

      4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť rôzne školské aktivity.

      5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

      6. Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie:

      a) sa predlžuje na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka.

      Rozhodnutie ministra školstva v plnom znení: https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf

      Z aktualizovaného školského semaforu:

      1. Riaditeľ musí prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      2. RÚVZ rozhodnutím obmedzí prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, a to z dôvodu výskytu ohniska nákazy.

      3. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      4. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

           Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú:

            a) deti do 6 rokov veku,

            b) deti v materskej škole,

         c) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagógovia a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí,

            d) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

      5. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

      6. Škola zabezpečí minimalizovanie miešania žiakov a zamestnancov a striedania miestností pri vyučovaní.

      7. Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom – stravovanie žiakov a zamestnancov  sa musí uskutočniť bez premiešavania žiakov, je nutné urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. 

      Plné znenie aktuálneho školského semafora: https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf 

      Prosíme rodičov o intenzívnu komunikáciu s vedením školy a triednymi učiteľmi, vyzývame na spoluprácu pri zabezpečovaní vzdelávania (prezenčného aj dištančného), nahlasovanie pozitivity a akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave detí a žiakov prostredníctvom EduPage (v MŠ telefonicky, e-mailom) s cieľom spoločne zvládnuť aktuálnu situáciu.

       Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri zvládaní tejto náročnej situácie. Spolu to zvládneme.

    • Jeseň v básňach
     • Jeseň v básňach

     • Jeseň v básňach, aj takto by sa dal opísať štvrtok 18. novembra na našej škole. Žiaci 7., 8., a 9. ročníka si pripravili báseň s témou jesene. Bolo to o niečo náročnejšie, keďže sa recitovalo v anglickom jazyku. Navyše, tí odvážnejší sa postavili aj pred kameru. Žiaci prednášali o farbách jesene, nástupe chladnejších dní, ročných obdobiach, tekviciach a kukuričných poliach, gaštanoch a jablkách... A tak sme spoločne strávili krásny čas s jesennou poéziou.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prebehlo na našej škole 18. novembra, vo štvrtok. Olympiáda, tak ako obvykle, pozostávala z dvoch častí, a to z písomnej a ústnej. Písomná časť bola zameraná na slovnú zásobu cudzieho jazyka, gramatiku, počúvanie  s porozumením a čítanie s porozumením. Ústna časť obsahovala voľný rozhovor a prácu s obrázkom.

      V tomto školskom roku 2021/2022 sa v kategórii 1B zúčastnili naše deviatačky: Natália Horváthová, Veronika Milcová, Lucia Gulášová, Nina Sňahničanová, Emma Ondrášová. Na zaslúženom 1. mieste sa umiestnila Natália Horváthová, ktorej blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

     • Okresné kolo Technickej olympiády

     • Vo štvrtok 25. novembra sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja deviataci a jeden siedmak. Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Dominik Imre - 7.A

      Daniel Pobiják a Tobiáš Milan Púček 9.A

      Gratulujeme!

     • Návšteva v Domove pokoja Žofie Bosniakovej

     • Žiaci ZŠŽB pravidelne navštevujú dôchodcov v Domove pokoja Žofie Bosniakovej. Bolo tomu tak aj tento rok. Prišli a poctili svojou návštevou obyvateľov domova v októbri –  v mesiaci zasvätenému Panne Márii.

      Nahliadnite do videozáznamu a potešte sa veselou hudbou v podaní žiakov piateho ročníka, ktorých sprevádza pán učiteľ Patrik Pánis.