• Oznam

   • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že ZŠ Žofie Bosniakovej obnovuje vyučovanie žiakov 1.- 4. ročníka od 10.11.2020, nový rozvrh hodín je zverejnený na stránke školy a bližšie informácie Vám podajú tr. učitelia.

    Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. / Usmernenie Spoločná zodpovednosť - príloha /.

    Rodič je povinný dať škole Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré dieťa 10.11. odovzdá pri vstupe do školy. / Tvorí prílohu oznamu/.

    Prosíme rodičov, aby upozornili deti na dodržiavanie hygienických opatrení, aj naďalej sú povinné 2 rúška, žiak  v ňom pracuje počas celého výchovno – vzdelávacieho procesu. Je neustále potrebná dezinfekcia a umývanie rúk.

    Školský klub deti funguje do 16,00 .

    Zároveň Vás chceme upozorniť, že 16.11. 2020 / pondelok / budú mať aj žiaci 1. stupňa dištančné vzdelávanie, čiže budú sa vzdelávať v tento jeden deň prostredníctvom aplikácie  Webex.

    V prípade akýchkoľvek otázok a problémov informujete školu.

    Dokumenty:

    Usmernenie Spoločná zodpovednosť

    Vyhlásenie zákonného zástupcu

     

   • Aktuálny oznam

   • Vážení rodičia,

    na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 1. novembra 2020 (bod č. 5) a v súlade s predchádzajúcimi usmerneniami Vám oznamujeme, že po dohode so zriaďovateľom a po zvážení súčasnej epidemiologickej situácie v našej obci, prechádzame aj v ročníkoch 1.- 4. na dištančnú formu vzdelávania v dňoch 3. 4. a 5. novembra 2020.

    Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy, triedni učitelia  koordinujú dištančné vzdelávanie -online hodiny /Webex/, v prípade potreby dopĺňajú úlohy prostredníctvom portálu  Edupage. Rozvrh počas dištančného vzdelávania nájdete v Rozvrhu online.

    Ďakujeme za pochopenie.                                        

   • Oznam

   • Žiakom II. stupňa začína od 3.11.2020 online vyučovanie prostredníctvom aplikácie Webex.
     
    Informačný plagát k inštalácii

    Online vyučovanie sa riadi špecialným rozvrhom, ktorý nájdete na stránke školy.
     
    Online rozvrh

    Žiaci sa môžu prihlásiť do virtuálnej učebne prostredníctvo odkazu v rozvrhu alebo cez Edupage.

     

   • Oznam

   • Vážení rodičia a žiaci!

     

    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR Vám oznamujem, že žiaci 2. stupňa ZŠ prechádzajú v čase od 26.10.2020 do 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie. Na stránke školy je zverejnený nový rozvrh hodín, podľa ktorého budú žiaci postupovať. Vzdelávať sa budú prostredníctvom Edupage a ihneď po spustení Webexu pôjdu na online vzdelávanie.

     

    Na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva V Žiline Vám oznamujem, že  v čase od 26.10.2020 do 30.10.2020 sa prerušuje  vyučovanie na 1. stupni. 2.11.2020 majú žiaci jesenné prázdniny.

    Žiaci 1. stupňa sa budú vzdelávať podľa rozvrhu, ktorý bol platný doteraz. Usmernenie k vyučovaniu im podajú triedni učitelia.

     

    Prosíme rodičov, aby v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia informovali školu.

     

     • Oznam

      Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline sú triedy 8.B a 9.A v domácej karanténe od 19.10.2020 do 23.10.2020. Ostatné triedy sú vzdelávané v normálnom režime.

      Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akýchkoľvek príznakov ihneď informovali školu.

    • Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline
     • Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

      Po období príprav sa tento rok začala obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline . Cieľom je, aby to nebola len obnova stavby katedrálneho chrámu, ale aj, aby táto obnova bola sprevádzaná prehĺbením vzťahu ku katedrále a prehĺbením vedomia diecézneho spoločenstva aj u mladých ľudí a detí.

      Jednou z aktivít bolo zrealizovanie výtvarno – umeleckej súťaže, ktorej cieľom bolo stvárnenie Katedrály Najsvätejšej Trojice. Napriek obmedzeniam pandémiou sa do súťaže zapojili viaceré školy, medzi ktoré patrila aj naša.

    • SmartBooks – škola na nete
     • SmartBooks – škola na nete

      ZŠ Žofie Bosniakovej už tretí školský rok pracuje s výukovým programom SmartBooks. Žiaci sa v ňom učia, pracujú s cvičeniami a môžu sa aj pretestovať.

      V uplynulom šk. roku sa aktívne zapojili do súťaže pod názvom Sieň slávy. Cieľom aktivity bolo kvalitnejšie nadobudnutie vedomostí , zvýšenie záujmu o štúdium a zlepšenie prospechu. Súťaž prebiehala celoslovensky .Ocenených bolo 60 škôl. Podmienkou bolo, aby bola škola aktívna – žiaci sa museli spoločne naučiť aspoň 1000 tém.

    • Bežecké preteky
     • Bežecké preteky

      Vo štvrtok 8.10. si žiaci I. stupňa zmerali svoje sily v bežeckej súťaži, ktorú pre nich zorganizoval pán učiteľ Lejtrich.

      Výsledky:

      1. - 2. ročník - dievčatá

      1. miesto: Sára Valášková
      2. miesto: Lenka Mráziková
      3. miesto: Mária Verčíková

      1. - 2. ročník - chlapci

      1. miesto: Filip Sňahničan
      2. miesto: Adam Labuda
      3. miesto: Filip Babjak

  •     

  • SPOMIENKY NA ŠKOLU

  • ROZHOVOR S PANI RIADITEĽKOU
   NA ZAČIATKU  ŠK. ROKA

  •                 

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje