• Profil školy

    • Cirkevná škola chce vždy reagovať na všetky zmeny v živote spoločnosti, na nové podmienky výchovy a vzdelávania. Musí byť schopná vyrovnať sa s nepriaznivými okolnosťami a reagovať na ne. Chceme vytvárať spoločenstvo základnej školy, ktoré je založené na dôvere a vzájomnom tolerovaní každého jej člena. Spolupracovať s rodičmi pri plnom rešpektovaní ich práv a zodpovednosti ako prvých vychovávateľov svojich detí.

     Na tomto základe budeme všetci vychovávať žiakov k pracovitosti, pocitu zodpovednosti, k úcte. Veľkú pozornosť budeme naďalej venovať vzdelávaciemu procesu, aby naši žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky. Najdôležitejšie pre nás je vychovávať deti ako harmonické osobnosti, ktoré sa stanú plnohodnotnými členmi spoločnosti. Nech sa stanú úspešnými nielen v škole. ale hlavne v živote.

     Pokračovať budeme v skvalitňovaní pracovného prostredia, zapájať sa do environmentálnych projektov a do projektov, ktoré  sa sústreďujú na   zlepšenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu.