• Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

     • Oznam vedúcej jedálne

     • Školská jedáleň začína vydávať stravu od 6.septembra. Žiaci sa môžu prihlásiť na obedy svojim triednym učiteľom v pondelok 5.septembra. Prihlášky do ŠJ dostanú v škole.

     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začína 5.septembra 2022 o 8,00 sv. omšou vo farskom kostole. Po svätej omši sa žiaci zhromaždia vo vestibule školy. Po spoločnom privítaní pôjdu do tried.

      Pred nástupo do školy je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti cez Edupage. Zákonný zástupcovia žiakov prvého ročníka si môžu vytlačiť tlačivo a vypísané priniesť v pondelok do školy. Ak nemáte možnosť vytlačiť dokument, môžete ho vypísať v pondelok ráno v škole.

      Tlačivo o bezpríznakovosti

      Podrobné informácie o nástupe žiakov v novom školskom roku nájdte na stránke Ministerstva školstva, vedy, výsku a športu .

     • Oznam

     • Do funkcie zástupkyne riaditeľky školy bola menovaná Mgr. Mária Maťková na obdobie od 1.8.2022 do 31.7.2027. 

     • Oznam zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy

     • Na základe vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola

      MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ

      vymenovaná na kariérnu pozíciu riaditeľa Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom, v zmysle ustanovení § 54 Zákonníka práce.

      Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.

      Funkčné obdobie:

      Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.08.2022. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24.05.2022 končí 31.07.2027.