• Zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2021/2022

     • 18.3.2021

      Vážení rodičia a milé deti!

      Riaditeľstvo ZŠ Žofie Bosniakovej Vám oznamuje, že ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 7.4. a 8.4. 2021 v čase od 14,30 do 17,00.

      Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID – 19, zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.

      Prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky. (Bude zverejnená 1.4.2021)

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

      • Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku vyplnenú žiadosť podpísanú obidvoma rodičmi/ zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov donesiete do školy do 30.4.2021 / termín si dohodnete telefonicky/ .
      • Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy – v dňoch zápisu, v čase od 14,30 do 17,00 si vyzdvihnete  tlačivá v škole / môžete ich vyplniť priamo v škole alebo doma a doručíte ich do školy najneskôr do 30.4.2021/.

      Ak bude potrebné, aby ste prišli do školy, prosíme Vás o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie centra výchovného poradenstva, najneskôr do15.6.2021, čiže do  vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.

                                                                                                         Vedenie školy

     • Oznam

     • 28.3.2021

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v týždni od 29.3. až do veľkonočných prázdnin pokračujú žiaci našej školy v dištančnom vzdelávaní. Prezenčného vzdelávania sa môžu aj naďalej zúčastňovať deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Je potrebné, aby rodičia opäť poskytli škole kópiu negatívneho tetu, nie staršiu ako 7 dní a vyplnili Čestné vyhlásenie 11c.

      Veľkonočné prázdniny sú 1.4. 2021 – 6.4.2021 / 6 dní / . Vyučovanie sa opäť začne 7.4.   O forme ďalšieho vzdelávania Vás budeme informovať 6.4.2021.

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Školské kolo najznámejšej recitačnej súťaže na Slovensku sme zvládli aj dištančne. Pozrite si ukážky našich najlepších recitátoriek v 2. a 3. kategórii.

     • AKTUÁLNY OZNAM !

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás informovať o situácii v základnej škole Ž. Bosniakovej. Od 15. 03. 2021 sledujeme postupné zhoršovanie epidemiologickej situácie. Pribúdajú pozitívne prípady, žiakov a rodičov.  Napriek našej spoločnej snahe udržať prezenčné vzdelávanie v škole  čo najdlhšie, zhoršujúca situácia nás núti prehodnotiť režim fungovania. Rozhodli sme sa akceptovať dôrazné odporúčanie riaditeľa RÚVZ  a krízového štábu OÚ v Žiline a s účinnosťou od 22.03.2021 (pondelok):   

      • žiaci 1. 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie s výnimkou žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky personál, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov a pracovníci predajní so životne nevyhnutými potrebami),
      • bližšie informácie o priebehu dištančného vzdelávania Vám podajú triedni učitelia,
      • pre deti, ktoré sa budú vzdelávať prezenčne platí prísne dodržiavanie hygienických opatrení v škole, rúško – dezinfekcia odstup,
      • zákonný zástupca poskytuje škole kópiu negatívneho testu  a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 11c,
      • vstup rodičom do budovy školy je aj naďalej prísne zakázaný,
      • žiaci ročníkov 5. – 9. naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prosíme rodičov, aby v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali triedne učiteľky alebo vedenie školy.

     • Aktuálny oznam

     • 17.3.2021

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu ochorenia COVID-19 v  4.A  prerušujeme so súhlasom zriaďovateľa a konzultáciou s RÚVZ v ZA  prezenčné vyučovanie  v tejto triede od 17. 03. 2021 do 24. 03. 2021. 

      Zároveň Vás žiadam o:

      -držiavanie karanténny dieťaťa

      -sledovanie zdravotného stavu – pri akejkoľvek zmene kontaktovať detského lekára a triednu učiteľku       Mgr. Harzekovú

      -v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy

       

     • Obnovme si katedrálu!

     • Milé kolegyne a kolegovia z katolíckych škôl Žilinskej diecézy, milí rodičia a žiaci!

      Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila.  Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži. Bolo by pekné a osožné, keby sme k dielu priložili aj my svoje ruky. Príspevkom vo výške hodinového platu alebo celodenného platu alebo akejkoľvek inej sumy na transparentný účet vytvorený pre opravu katedrály, by sme na tejto práci mali  aj my svoj podiel.

      Ak máte možnosť a chuť, zapojte sa do akcie „Obnovme si  katedrálu!“ príspevkom na

      Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

      Bežný účet v Tatrabanke, a.s.:

      • SK97 1100 0000 0026 2586 5679

      Alebo cez:

      https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/obnova-katedraly-najsvatejsej-trojice/podporte-obnovu

      a povzbuďte a pozvite aj svoju širšiu rodinu, priateľov či známych. (Do správy pre prijímateľa môžete uviesť heslo: Obnovme si katedrálu!)

      Katolícke školy Žilinskej diecézy

     • Oznam

     • 14.3.2021

      Vážení rodičia !

       So súhlasom zriaďovateľa a po zvážení epidemiologickej situácie v našej obci, Vám oznamujeme, že v týždni od 15.3.2021 do 19.3.2021 bude prebiehať vzdelávanie žiakov 1. stupňa nasledovne:

      1.A,3.A,3.B ,4.A sa budú vzdelávať prezenčne, v škole, je potrebné opäť doložiť výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní a taktiež vypísať čestné vyhlásenie 11a .

      Dôrazne upozorňujeme rodičov, že pri akomkoľvek príznaku ochorenia musia svoje dieťa nechať doma a jeho zdravotný stav ihneď konzultovať s detskou lekárkou.

      Žiaci 2. A prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Podrobné informácie Vám podá triedna učiteľka Mgr. Jakubíková. Ak je potrebné zapožičať týmto deťom techniku, obráťte sa na vedenie školy.

      Prosíme rodičov, aby neustále sledovali  stránku školy, kde Vám budeme podávať informácie k vyučovaciemu procesu, nakoľko situácia sa môže zmeniť aj v priebehu týždňa.

       

                                                                                                         Vedenie školy