• Pokusy vo fyzike
     • Pokusy vo fyzike

     • Ani počas dištančného vyučovania naši žiaci nezaháľajú a aktívne sa zapájajú do vyučovania fyziky :

      Pre šiestakov je to predmet, ktorý v tomto školskom roku absolvujú prvýkrát. A zdá sa, že ich baví. Doma robia rôzne pokusy - ako riadni vedci. Naposledy skúmali hustotu rôznych kvapalín pomocou vlastnoručne zostrojeného hustomeru. Stačilo použiť len slamku, plastelínu a rôzne kvapaliny, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnosti.

      Siedmakov zaujalo meranie teploty a skúmanie výmeny tepla. A že sa to dá uskutočniť aj v domácich podmienkach, o tom svedčia zábery našej žiačky, ktorá zisťovala výslednú teplotu kvapaliny po zmiešaní dvoch kvapalín s rôznou teplotou.

      Ôsmaci hľadali ťažisko rôznych telies – pravidelných aj nepravidelných. Niektorí to poňali viac teoreticky – zhotovili si telesá z tvrdého papiera a zostrojovali na ňom ťažnice, iní skúmali, kde sa nachádza ťažisko reálnych predmetov, ktoré sa nachádzajú u nich doma.

      Ani deviataci sa nenechali zahanbiť. Napriek tomu, že nemajú možnosť zostaviť si reálny elektrický obvod s rôznymi súčiastkami, využívajú applety s obvodmi, v ktorých merajú aj napätia a prúdy.

    • Aj techniku zvládame doma
     • Aj techniku zvládame doma

     • V rámci dištančného vzdelávania žiakov našej školy Daniel Halama zo 7.A ukazuje svoju šikovnosť pri zhotovovaní jednoduchého výrobku z dreva - menovka do záhrady na označenie rastlín - na technickej výchove.

      Je to pekná ukážka prípravy, realizácie a spätnej informácie z vyučovania od žiaka takto na diaľku. 

       

     • Oznam

     • 18.2.2021

      Vážení rodičia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 22.2.2021 pokračuje prezenčná výučba žiakov 1. stupňa. Podľa Covid automatu je potrebné, aby bol znova pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti. Kópiu potvrdenia o negatívnom teste/ nie staršou ako 7 dní / + Čestné vyhlásenie vyplňte cez Edupage / cez svoje konto/. V prípade, že nemáte potrebné technické vybavenie, vyplníte a odovzdáte dokumenty pri nástupe do školy 22.2.

      Prosíme rodičov, aby dodržiavali hygienické opatrenia, nevstupovali do priestorov školy a upozornili svoje deti na dodržiavanie opatrení a hlavne nosenie rúšok.

      ŠKD bude fungovať v nezmenenom režime.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte tr. učiteľov alebo vedenie školy.

      Žiaci 2. stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne.

      Prosíme Vás, aby ste sledovali stránku školy, kde Vás budeme informovať o aktuálnej situácii.

       

                                                                                                         Vedenie školy

       

    • Karneval
     • Karneval

     • Tradičný karneval, ktorý sa na našej škole koná každý rok pred jarnými prázdninami sa tento rok kvôli súčasnej situácii konal len v rámci tried. Deti strávili vyučovanie v maskách a pani triedne učiteľky si pre nich pripravili zaujímavé úlohy a aktivity.

      Aj napriek obmedzeným možnostiam sme sa zabávali a oslávili fašiangy tak, ako sa patrí.

       

     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny sú od 15. februára do 19. februára.

      Prosíme rodičov, aby sledovali webovú stránku školy a Edupage, kde budú zverejnené informácie o pokračovaní vzdelávania od 22. februára.

     • Oznam

     • 6.2.2021

      Vážení rodičia!

       Informácia k nástupu od 8.2.2021

      Informujeme Vás, že k nástupu Vášho dieťaťa /žiaka 1.stupňa / je potrebné v pondelok ráno doniesť kópiu potvrdenia o negatívnom teste jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo potvrdenie o výnimke / napr. potvrdenie o prekonaní ochorenia od lekára/.

      Taktiež je potrebné, aby ste vyplnili Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré sa nachádza na Edupage. Dostanete sa k nemu cez rodičovské konto. V prílohe je  možnosť pridať kópiu potvrdenia o teste alebo výnimke.

      Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj naďalej rešpektovali zákaz vstupu do budovy školy rodičom.

      Žiak si  pri príchode dezinfikuje ruky, prichádza v rúšku a v ňom aj  pracuje, musí mať k dispozícii aspoň 2 rúška . V škole sú zabezpečené všetky podmienky pre dodržiavanie týchto opatrení .

                                                                                                                       Vedenie školy

       

     • Informácie k testovaniu

     • 4.2.2021

      Vážení rodičia, informujeme Vás, že na stránke obce sú už zverejnené podrobné informácie k TESTOVANIU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV dňa 6.2.2021 / sobota/. Testuje sa od 8,00 do 20,00 v telocvični ZŠ. Potrebné je, aby ste si rezervovali čas, ktorý Vám vyhovuje.

      Link na rezerváciu https://www.rezervujsi.sk/obecteplickanadvahom

      Podrobné informácie https://teplickanadvahom.sk

      Zároveň Vás žiadame, aby ste sledovali stránku školy, kde budú ešte podané informácie k otváraniu školy od 8.2.2021 a k potrebným dokumentom, ktoré musíte predložiť pri nástupe dieťaťa do školy.

       

     • OZNAM - návrat do ZŠ od 08.02.2021

     • 4.2.2021

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás informovať, že na základe aktuálnych informácii ministra školstva, po zasadnutí Pandemickej komisie, Ústredného krízového štábu v súlade s pravidlami COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR od 08. 02. 2021 (pondelok)  predpokladáme poskytnutie prezenčnej formy výchovno-vzdelávacieho procesu:

      1. žiakom 1. stupňa ZŠ ( 1. – 4. ročník),
      2. žiakom navštevujúcim ŠKD.

      Podmienkou vstupu do priestorov  základnej školy bude: negatívny test na ochorenie COVID - 19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti.

      Obec Teplička nad Váhom v spolupráci so štatutárnymi zástupcami škôl zabezpečí testovanie  zákonného zástup žiaka na ochorenie COVID – 19 v MOM v telocvični ZŠ dňa 06.02. 2021. Bližšie informácie ohľadom testovania budú zverejnené na webovej stránke školy a taktiež na stránke obce Teplička nad Váhom.    

      Žiaci, ktorí sa nezúčastnia výchovno- vzdelávacieho procesu (prezenčného) v ZŠ odhlasujú zo stravy zákonní zástupcovia priamo v školskej jedálni na t.č.  041/59 82 250, najneskôr do 5.2.2021 do 14:00 hod.

      Žiadame rodičov, aby v priestoroch základnej školy  dodržiavali prísne hygienické opatrenia – dodržiavali odstupy, používali rúška a dezinfekciu na ruky.

      Návrat do škôl 2021 aktualizovaný od 08. 02. 2021 na stránke MŠ SR

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/