• Jeseň 2021

    •  27.11.2021

       Vážení rodičia,

         dovoľujeme si Vám oznámiť najdôležitejšie zmeny týkajúce sa fungovania škôl od 29. 11. 2021.

     Minister školstva vydal 26. 11. 2021 nové rozhodnutie (celé znenie rozhodnutia sa nachádza v prílohe), z ktorého vyplývajú pre fungovanie škôl a školských zariadení tieto skutočnosti:

     1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženého Vyhlásenia o bezpríznakovosti (v ZŠ cez EduPage).

     2. Školské vyučovanie v základných umeleckých školách sa prerušuje (možnosť dištančného vzdelávania).

     3. Prevádzka centier voľného času sa prerušuje (možnosť dištančného vzdelávania).

     4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť rôzne školské aktivity.

     5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

     6. Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie:

     a) sa predlžuje na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka.

     Rozhodnutie ministra školstva v plnom znení: https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf

     Z aktualizovaného školského semaforu:

     1. Riaditeľ musí prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.

     2. RÚVZ rozhodnutím obmedzí prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, a to z dôvodu výskytu ohniska nákazy.

     3. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

     4. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.

          Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú:

           a) deti do 6 rokov veku,

           b) deti v materskej škole,

        c) žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagógovia a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí,

           d) žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

     5. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     6. Škola zabezpečí minimalizovanie miešania žiakov a zamestnancov a striedania miestností pri vyučovaní.

     7. Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom – stravovanie žiakov a zamestnancov  sa musí uskutočniť bez premiešavania žiakov, je nutné urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. 

     Plné znenie aktuálneho školského semafora: https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf 

     Prosíme rodičov o intenzívnu komunikáciu s vedením školy a triednymi učiteľmi, vyzývame na spoluprácu pri zabezpečovaní vzdelávania (prezenčného aj dištančného), nahlasovanie pozitivity a akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave detí a žiakov prostredníctvom EduPage (v MŠ telefonicky, e-mailom) s cieľom spoločne zvládnuť aktuálnu situáciu.

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri zvládaní tejto náročnej situácie. Spolu to zvládneme.